skip to Main Content

Disclaimer voor www.oudbreeland.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.oudbreeland.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Kwekerij Oud Breeland. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kwekerij Oud Breeland is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Kwekerij Oud Breeland.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Kwekerij Oud Breeland te mogen claimen of te veronderstellen.

Kwekerij Oud Breeland streeft naar een zo’n actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Kwekerij Oud Breeland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.oudbreeland.nl op deze pagina.

Over ons

Wij zijn producent en leverancier van een groot assortiment bloembolgewassen, bestaande uit tulpen, narcissen, hyacinten en crocussen. Sinds 2017 zijn wij in het bezit van het MPS-GAP-certificaat.

Certificaat

Contact

Kwekerij Oud Breeland
Zilkerbinnenweg 80
2191 AE De Zilk

0252 - 51 58 46
info@oudbreeland.nl

Back To Top